LLLT  (Low Level Laser Therapy)

این دسته از لیزرها در محدوده میلی وات هستند و به لیزرهای سرد معروف اند.
خروجی لیزر نورهای مادون قرمز است.
در مجموع میتوان گفت در درمان با لیزر کم توان،نور لیزر با طول موج مناسب و چگالی و توان مناسب منجر به تحریک و تقویت متابولیسم شده  و به طور بنیادی بر فرآیند ترمیم اثر می گذارد.
در بدن انسان گیرنده های نوری اختصاصی و غیر اختصاصی وجود دارند که بعد از جذب نور در شرایط بر انگیختگی الکترونی قرار گرفته و منجر به تاثیرات بیولوژیک می شوند.
تاثیرات لیزر شامل  تحریک بیولوژیک و افزایش متابولیسم سلول، بهبود به گردش خون و گشاد شدن عروق،تاثیرات ضد درد و ضد التهاب و ضد ادم و تحریک و ترمیم زخم می باشد.
در ریزش مو و کاشت موی سر،لیزرهای سرد برای تقویت نسبی فولیکول ها و همچنین ترمیم زخمها موثر است.
*از این روش پس از پیوند مو برای کاهش دوره نقاهت و کاهش درد و التهاب و همچنین میتوان برای تحریک نسبی فولیکول های مو بهره برد*

liyzer