پیوند موی طبیعی نیز مانند بسیاری از اقدامات درمانی دیگر برای برخی از افراد توصیه نمی شود کاز جمله دلایل آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:


الف:
افرادی که به دلیل بیماریهای پوستی ،بیماریهای سیستمیک،مصرف برخی داروها  و یا برخی اختلالات روانی )مانندBody dysmorphism  ،وسواس و یا اضطراب شدید( و یا هر شرایط خاص دیگر،پیوند موی طبیعی در آنها امکان پذیر نمی باشد.

ب:
افرادی که دارای طاسی وسیع بوده و بانک موی آنها(ناحیه دهنده)نازک  و کم پشت می باشد که رسیدن به حداقل تراکم در آنها ممکن نیست.

hair4 hair3

 

ج:
افرادی که سطح انتظارشان از نتایج قابل دسترسی بالاتر است و امکان ایجاد نتایج مورد نظرشان وجود ندارد.